כחלק מן המחויבות שלקחו על עצמן העיריות בחתימתן על אמנת האקלים של פורום ה-15, נערכו בכל הערים החברות במיזם זה סקרי פליטות עירוניים של גזי חממה. תוצאות סקרים אלו העלו כי מרבית פליטות גזי החממה בערים מקורן בצריכת אנרגיה במבנים (כ- 65% - 85% מסך הפליטות העירוניות).
נתונים אלו הדגישו את הצורך בקידום תחום הבנייה הירוקה כתחום מרכזי בפעולות הערים לצורך הפחתה ניכרת של פליטות גזי חממה.
קידום תחום הבנייה הירוקה עולה בקנה אחד גם עם תפיסת היסוד של פורום ה-15, השואפת לפתח עירוניות איכותית ומתקדמת. בנייה ירוקה מספקת לתושבי העיר סביבת מגורים, פנאי ותעסוקה איכותית ובריאה יותר וחסכונית בצריכת משאבים. הדבר מהווה צעד נוסף לפיתוחן של ערי ישראל כערים מקיימות ובעלות חוסן עירוני ואף מעמידה אותן בשורה אחת עם ערים מובילות ברחבי העולם המקיימות מהלכים דומים.

לאור האמור, פועל פורום ה-15 לקידום הנושא בכמה ערוצים:

  • גיבוש ואימוץ מדיניות משותפת של ערי הפורום לחיוב בנייה לפי התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) 
  • הקמה והפעלת של פורום עמיתים של אנשי מקצוע בעיריות העוסקים בנושא הבנייה הירוקה - "הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה-15"
  • עבודה מול משרדי הממשלה הרלוונטים להסרת חסמים ולקידום תמריצים לבנייה ירוקה
  • ההשתתפות כחברים פעילים במועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  • השתתפות  פעילה בועדות התקינה של התקן לבנייה ירוקה
  •  ריכוז ידע ומידע מקצועיים בתחום הבנייה הירוקה ועוד
  • השתתפות בכנסים מקצועיים

מחזור מכולות, צפון אמסטרדאם.JPG