במסגרת התחייבויותיהן של העיריות במסגרת אמנת האקלים, ביצעו העיריות סקרי פליטות לצורך מיפוי ואפיון שיעורם ומקורותיהם של מזהמי האוויר וגזי החממה בעיר.

סקרי הפליטות שימשו ככלי עיקרי לביצוע הערכות ותחזיות לשם קביעת יעדי ההפחתה הרצויים, לכתיבת תכנית האב העירונית, לביצוע מעקב אחר עמידה ביעדים ובחינת מדדי ההצלחה, וכן לצורך השוואה ומעקב אחר מגמות השינוי בסקרי ההמשך. 

סקר מצאי הפליטות נערך בכל אחת מן הערים, על בסיס מתודולוגיה מקצועית ואחידה, המבוססת על המתודולוגיה העולמית של ארגון ICLEI, שהותאמה ככל הניצו לתנאים המקומיים בישראל. כמו כן, התווסף לנוסח הישראלי של הסקר פרק המודד את פליטות מזהמי אוויר. 

עם סיום ביצוע הסקר בעירייה, הוא מוגש למטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 לצורך קבלת משוב מקצועי, במסגרתו נבדקים מקורות הנתונים, אופן החישוב, עמידה בתנאי המסגרת של הנחיות המדריך וסבירות התוצאות שנתקבלו.