סביבה וקיימות - כללי

לחצו כאן לקישור לחקיקה סביבתית מרוכזת ומסודרת לפי נושאים באתר המשרד להגנת הסביבה.

אנרגיה ובנייה ירוקה

2019:
סקירת מחקרים עדכניים בנושא תועלות בתי ספר ירוקים, הכוללת התייחסות לנושאים: בריאות, התייעלות, שיפור ציונים ותחושות השוהים במבנה, שפרסמו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה.
2018:
מחקר בנושא "הערכת התמורות הישירות והעקיפות במבני תעסוקה ירוקים בישראל" - מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
2017:
מחקר בנושא "כדאיות כלכלית של יישום בנייה ירוקה בבתי-ספר", שפרסמו אוניברסיטת חיפה והמשרד להגנת הסביבה.
2010:
מסמך בנושא "בנייה ירוקה במוסדות חינוך" שפורסם על ידי עמותת אדם טבע ודין ועוסק ביתרונות הטמעת הבניה הירוקה בבתי ספר קיימים, במישור החברתי, הכלכלי, הסביבתי וכן בהשפעה שיש לפרויקטים מסוג זה על הציבור הרחב. במסמך מוצג מתווה להטמעת עקרונות סביבתיים חברתיים בבתי ספר, ואלמנטים נבחרים הניתנים ליישום במצב הסטטוטורי הנוכחי.

צריכה ופסולת

2019:
דו"ח בנושא "התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי חוקי", המתבסס בין היתר על מקרי בוחן מבריטניה ומסלובקיה, שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

המרחב העירוני

2020:
קובץ עזר לתמיכה בקבלת החלטות בהצללת המרחב הציבורי - פורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון.
2019:
ניתוח עלות - תועלת של הצללה בישראל - פורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון, מכללת תל-חי ומשרד הבריאות.