במסגרת החתימה על אמנת פורום ה-15, התחייבו העיריות להכין תכנית אב עירונית להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים, על-פי חמש אבני דרך מוגדרות, וכן להציב לעצמן יעדים כמותיים ברורים, עד לשנת 2020. 

תכניות האב העירוניות שהוכנו כללו התייחסות לכל אחד מארבעת תחומי הסל הבאים: תחבורה ודלקים; שימור אנרגיה ובניה ירוקה; שטחים ירוקים ויירוק העיר; פסולת ומיחזור. כאשר קביעת סדר העדיפויות והיקף המשאבים שיושקעו בכל אחד מתחומי הסל, וכן הרכב תכניות המשנה בתוך כל אחד מנושאי הסל, נקבעו על-ידי כל עירייה באופן עצמאי, על-ידי וועדת ההיגוי העירונית. 

בנוסף לתחומים הנ"ל, התבקשו העיריות לכלול התייחסות גם להיבט של חינוך והסברה לצורך העלאת המודעות הציבורית לנושא הפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים. כמו כן, הומלץ לעיריות ליצור תמריצים לקידום היוזמות השונות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאליות וכן בקרב הציבור ועובדי העירייה בעצמם.

לאור ניסיונן של עיריות גדולות אחרות בעולם, הומלץ לעיריות להתייחס לנושאים הבאים בעת הכנת תכנית האב העירונית: איגום משאבים עם גורמים נוספים; שיתוף פעולה עם עיריות סמוכות; שקיפות נתונים לציבור; פירוט גורמי אחריות ובעלי הסמכויות בכל אחד מהנושאים בתכנית האב; ניתוח SWOT לצורך התמודדות עם החסמים והאיומים; הגדרת לוחות זמנים ברורים לביצוע; הגדרה מדויקת של האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע; ופיתוח קריטריונים לדירוג סדר העדיפות לביצוע מרכיבי התכנית. 

בעמוד זה תוכלו למצוא קישורים ל:

  1. ההנחיות שפרסם פורום ה-15 להכנת תכניות האב העירוניות.
  2. כל תכניות האב העירוניות שהוכנו והוגשו לפורום ה-15 על ידי העיריות.
  3. דוגמאות מהעולם לתכניות עירוניות להפחתת פליטות.