ב-18 במרץ 2014 אושר בכנסת החלק הראשון של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, במסגרת תיקון 101 לחוק.

עיקרי החוק:

  • ביזור סמכויות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.
  • הגברת שקיפות בעבודת הוועדות ויצירת כלים לפיקוח ובקרה עליהן, לרבות הקצבת זמנים לקבלת החלטות בוועדות המקומיות והמחוזיות.
  • הקמת מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי הבנייה.
  • תמיכה תקציבית מבוקרת וייעודית בוועדות המקומיות.
    ועוד. 

מאז אושר החוק מעורב פורום ה-15 בהתקנת התקנות מכוח החוק, במטרה להביא להטמעה יעילה של הוראות החוק השונות.

רצ"ב: