כהשלמה לסקרי הפליטות העירוניים, הוכנה תחזית ריאלית של פליטות עירוניות לשנת היעד 2020. התחזית הריאלית משלימה את תחזית "עסקים כרגיל" אותה התבקשו העיריות לבצע במסגרת הסקרים והתוכניות. תחזית זו מעריכה את המגמות הצפויות בפליטות גזי החממה כתוצאה מתהליכים לאומיים בתחומים שונים (כגון פסולת, תחבורה, בנייה, האנרגיה וכו'), בלי לקחת בחשבון פעולות הפחתה של העירייה.

מצורפים חומרי עזר שהוכנו על-ידי המטה המקצועי של פורום ה-15 במטרה לסייע לעיריות בהכנת תחשיב זה.