שלב התכנון כלל מספר תתי שלבים, העיקריים שבהם:

1. הכנת סקרי מצאי פליטות עירוניים לשנים 2000 ו-2007 - קראו בהרחבה על סקרי הפליטות העירוניים בלשונית "סקרי פליטות" בתפריט מימין.
2. הכנת תכניות אב עירוניות להפחתת פליטות - קראו עוד על שלב זה בלשונית "תכניות אב עירוניות להפחתת פליטות" בתפריט מימין.

תתי השלבים הנוספים:

  1. הגדרת חזון ומדיניות - וועדות ההיגוי העירוניות הונחו לגבש את מדיניותן וחזונן בנוגע להפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים בעיר, וזאת על סמך תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים, וכן על סמך ניתוח נתוני הרקע של העיר. כמו כן, התבקשו הוועדות להגדיר נושאים מרכזיים וסדרי עדיפויות להמשך טיפול במסגרת הכנת תכנית האב העירונית.
  2. הגדרת יעדי הפחתה כמותיים - לפחות 20% עד לשנת 2020 - וועדות ההיגוי העירוניות והעירייה הונחו להגדיר ולקבוע יעד כמותי של הפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר בעיר - בהתאם לשנות היעד הבאות: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. על-פי ההתחייבות שנחתמה באמנה, יעד זה להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים יהיה בשיעור שלא יפחת מצמצום של 20% בפליטת גזי חממה עד לשנת 2020 (בהתייחס לשנת 2000 - שהוגדרה כשנת הבסיס לצורך תחשיבי הפליטה בערים).
  3. כניסה לפרויקטים שזמינותם מיידית - וועדות ההיגוי העירוניות הונחו לזהות פרויקטים שזמינותם המעשית גבוהה, ושניתן להוציאם אל הפועל באופן מיידי, עוד בשלב התכנון, ללא צורך בהקצאת משאבים ניכרת. לאחר זיהוי הפרויקטים מן הסוג הזה, הומלץ כי ועדת ההיגוי העירונית תפעל ליישומם המהיר, בלי להמתין עד לסיום המלא של תהליך הכנת תכנית האב העירונית. דוגמאות לפרויקטים הניתנים ליישום מהיר וזול: קידום פרויקטים שתוכננו זה מכבר ותואמים את מטרות התכנית, אולם לא שולבו במקום גבוה בסדר העדיפויות; תמרוץ עובדי העירייה להגיע למקומות העבודה באמצעים חלופיים לרכב הפרטי; פעילויות מיידיות לצמצום צריכת החשמל במוסדות העירייה.