במסגרת ניסיונות הממשלה להתמודד עם משבר הדיור קודמה במהלך שנת 2016 הצעת חוק שתיקנה את חוק התכנון והבנייה וקבעה חובת מתן הקלה לתוספת דירות למגורים. המדובר בהוראת שעה שאושרה לחמש שנים, אשר מחייבת רשויות מקומיות לתת הקלות בשיעור של 10% מכל תכנית לבניה למגורים, גם אם נקבע במפורש בתכנית שהקלה בשיעור זה מהווה סטיה ניכרת מהתכנית.

פורום ה-15 הביע התנגדות להצעת החוק, אשר עושה שימוש בהליך מקוצר, הסוטה מ"דרך המלך" של ההליך התכנוני, ומאפשרות תוספת לא מבוקרת של שטחים ליחידות דיור, ללא התחשבות בעומס תשתיות, בצורך בשדרוג תשתיות ומבני ציבור, ומבלי שלרשות המקומית יש מקור תקציבי להיערך כיאות לציפוף זה של המרקם הבנוי. חיוב מתן הקלה אינו מאפשר לוועדה המקומית לשקול את המידה בה המערכת העירונית יכולה לספוג תוספת של יחידות הדיור, ובכך עלול להוביל לפגיעה באיכות החיים של התושבים.

חשוב לציין כי חובת מתן הקלה זו שקבעה הממשלה מתווספת ל"הקלת וכסלר", שאושרה בשנת 2015 ומאפשרת תוספת של 20% שטחי בנייה לפרויקטים למגורים, וכן להקלת הציפוף "שבס".  במקביל, בימים אלה נידונה ב"ועדת הרפורמות" בכנסת הצעת חוק נוספת שמבקשת לקבוע חובת פיצול דירות בבתים צמודי קרקע, בהוראת שעה לחמש שנים.

פורום ה-15 ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא.