בשנת 2013 החליטה ממשלת ישראל להקים צוות בין-משרדי שיגבש תכנית לאומית לדיור (צוות 90 הימים), במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור בישראל וכן לאפשר דיור להשכרה במחיר מפוקח.

עיון בעקרונות התכנית, כפי שפורסמו, מגלה כי התכנית עליה המליץ הצוות צפויה לפגוע באופן משמעותי במגזר העירוני, בשטחים הפתוחים וכתוצאה מכך גם בציבור הרחב. ההתמקדות בבנייה מחוץ למרקם העירוני במקום להתמקד בבנייה מואצת וביוזמות התחדשות עירונית ופינוי-בינוי במרכזי הערים עלולה להוביל להקמת שכונות המנותקות מההקשר העירוני, לעומס ולייקור התשתיות העירוניות, ולאובדן שטחים המיועדים לשמש כראות ירוקות, כאזורי נופש מטרופוליניים או לשימוש חקלאי.

על כן, תכנית זו אינה מוסכמת על השלטון המקומי והאזורי, גורמי תכנון וביצוע, עמותות וארגונים ירוקים ועוד.

​ב- 14.11.13 נשלח מכתב בהול מטעם פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לשר האוצר, יאיר לפיד, ובו בקשה לדחות את הדיון לאישור התכנית בקבינט הדיור וזאת עד לאחר ליבון הדברים עם נציגי השלטון המקומי וגיבוש תכנית אלטרנטיבית שתהיה מקובלת עליו.