לצורך ביצוע סקרי הפליטה העירוניים בהתאם למתודולוגיה של פורום ה-15, נדרשו העיריות לאסוף מגוון רחב של נתונים. חלק מנתונים אינם זמינים באופן שוטף לעירייה וחלקם נמצא בידי גופים פרטיים שונים הפועלים בתחומי העיריות, כגון: חברות האוטובוסים, חברות הדלק, חברת החשמל, מפעלי תעשייה ועוד.
לאור העובדה כי רבים מן הגופים הללו הנם גופים ארציים, הפועלים בכל העיריות, כמו גם על מנת לזרז תהליכים ולהקל על תהליך איסוף הנתונים, החל פורום ה-15 לפעול באופן מרוכז לאיסוף הנתונים מגורמים אלה, ביניהם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חברת נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ), חברות האוטובוסים הארציות, חברת החשמל לישראל, חברות הדלק ועוד, בבקשה לאסוף באופן מרוכז את הנתונים הדרושים לצורך ביצוע סקרי הפליטות העירוניים בכל אחת משמונה עשרה העיריות. הנתונים שהתקבלו הועברו לעיריות בליווי הסברים לגבי אופן השימוש בהם.

במספר משתנים הנדרשים לשם השלמת הסקר, נתקל הפורום בבעיות שונות בהשגת הנתונים והמידע הדרושים, ממגוון סיבות: חוסר שיתוף פעולה של חלק מהגורמים החוץ-עירוניים ; מידע חלקי וחסר ברזולוציות הנדרשות; היעדר תיעוד של נתונים לשנת 2000 (שנת הבסיס). התחומים העיקריים בהם התגלה מחסור בנתונים היו תחבורה (פרטית וציבורית), צריכת דלקים שלא לתחבורה (פרטית, מסחרית ותעשייתית) ופליטות אדי דלק בתחנות הדלק הפועלות בערים. לאור היעדר המידע בתחומים הללו, החליט פורום ה-15 לבצע פרויקט השלמת נתונים בתמיכתו של המשרד להגנת הסביבה, ובליווי ’צוות תיאום ובקרה’ במטה ההיגוי והבקרה הארצי של פורום ה-15. לצורך ביצוע הפרויקט גויס יועץ כלכלי-סביבתי מטעם מרכז השלטון המקומי, מר זיו לזר.

הפרויקט כלל:

  1.  מיפוי מדויק של הפערים בין הנתונים הקיימים לבין הנתונים האידיאליים הנדרשים לחישוב פליטת גזי החממה ומזהמי האוויר.
  2. מחקר מקיף של השיטות הקיימות בארץ ובעולם לחישוב הפליטות בקטגוריות שפורטו לעיל, כפי שבוצעו ע"י גורמים אחרים בסקטור הפרטי והציבורי, וזיהוי שיטה אופטימאלית להערכת הפליטות, בהתייחס לטיב הנתונים הזמינים והתשומות הנדרשות לשם השגתם.
  3. איסוף נתונים ממגוון גורמים, וכן ביצוע אומדנים וקירובים המתבססים על הקשר הסטטיסטי בין הנתונים החסרים לבין פרמטרים אחרים ידועים, ברמת דיוק גבוהה ככל האפשר. אופן איסוף הנתונים והשימוש במודלים או בכלים סטטיסטיים תועד באופן שיאפשר לשחזר את הליך העבודה בעתיד באופן עצמאי על ידי העיריות או כל גורם אחר.
  4. בניית מודל לכל אחת מקבוצות הפליטה והזנתו לכלי החישוב של פורום ה-15, לצורך קבלת תוצאות לכל אחת מהערים המבצעות את הסקר, תוך ביצוע ניתוחי רגישות שונים המאפשרים בדיקת שינויים בפליטות כפונקציה של הפרמטרים הקובעים את היקפה.

ניתן לעיין בדו"ח המסכם של הפרויקט ובתוצריו, בתחומים הבאים: תחבורה, חשמל ואדי דלקים.