תוכנית המתאר הארצית שאושרה בשנת 2005, ’תמ"א 35’, מהווה את המסגרת המעצבת לפעילות כלל מוסדות התכנון בישראל. תכנית זו משמשת גם כלי מדיניות מרכזי לתכנון הפיזי הרב שנתי של ישראל, ומכאן חשיבותהתמא 35 הרבה למדינה בכלל, ולמגזר העירוני, המהווה 92% מכלל אוכלוסייתה, בפרט. בסעיף 18 להוראות התמ"א נקבע מנגנון מעקב ובקרה הבוחן את מימוש מטרותיה ויישומן אחת לארבע שנים. בהתאם לכך, הקימו פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי צוות היגוי רחב, וכן צוות היגוי מקצועי מצומצם לצורך גיבוש עמדת השלטון המקומי בנוגע לעדכון התמ"א.

צוות ההיגוי המקצועי המצומצם כלל את אינג’ צבי צילקר, ראש עיריית אשדוד לשעבר, ששימש גם כיו"ר הצוות; עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, ומרכז הצוות; פרופ’ ערן פייטלסון, מומחה בינלאומי בענייני תכנון ומדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית; ומתכננת הערים אורלי עין-דר נעים. צוות ההיגוי המורחב כלל, בין היתר, את מוטי ששון, ראש עיריית חולון ויו"ר ועדת תכנון ובניה במרכז השלטון המקומי; סמי בר-לב, ראש מועצת קצרין; ראמז ג’ריסי, ראש עיריית נצרת; אדר’ חזי ברקוביץ’, מהנדס העיר ת"א-יפו ויו"ר איגוד מהנדסי הערים; אדר’ פול ויטל, מהנדס העיר נתניה; עו"ד נתן מאיר, יועץ משפטי למרכז השלטון המקומי ופורום ה-15; ועודד גינוסר, המחלקה לתכנון אסטרטגי, מנהל התכנון, עיריית ת"א-יפו.

עבודת הצוות כללה את השלבים והמרכיבים הבאים:

  1. בחינת דוחות המעקב של ’צוות המעקב והבקרה הממשלתי במינהל התכנון’.
  2. עריכת סקר בקרב מהנדסי הערים של הרשויות המקומיות, תוך הקפדה על ייצוג שווה לכלל המגזרים וסוגי היישובים העירוניים בישראל.
  3. ניתוח מגמות ותהליכים במגזר העירוני בעשור האחרון.
  4. גיבוש היעדים התכנוניים של המגזר העירוני בישראל, תוך דיון מעמיק שנערך הן במסגרת צוות ההיגוי, והן מול גורמים שלטוניים ותכנוניים רבים אחרים, במטרה להביא לשילוב מיטבי בין המטרות התכנוניות הלאומיות לבין הצורך בחיזוק המגזר העירוני בישראל והעצמתו.
  5. גיבוש טיוטת נייר העמדה והעברתה להערותיהם של ראשי הערים, מהנדסי הערים וגורמים נוספים בשלטון המקומי ומחוצה לו.
  6. גיבוש נייר העמדה הסופי והעברתו לגורמים הרלבנטיים בממשלה.
  7. המשך מעקב אחר הטמעת נייר העמדה בתהליך הממשלתי של עדכון התמ"א.

נייר העמדה הסופי הוגש לממשלה בתאריך 20 בינואר 2011.

נייר העמדה האמור שם דגש מיוחד על: פיתוח, חיזוק והעצמת המגזר העירוני בישראל, תוך קידום ועידוד תהליכי התחדשות עירונית ובלימת תופעת הפרבור; חיזוק וביסוס הישובים העירוניים בפריפריה הלאומית של ישראל, בדגש על הנגב והגליל; קידומה של מערכת תחבורה ציבורית והסעת המונים; חידושם ופיתוחם של הישובים הקיימים תוך השקעה בצמצום הפערים בחברה; קידום האוכלוסייה העירונית הערבית בישראל; ופיתוח בר קיימא והבטחת איכות חיים עירונית.

את פירוט ההמלצות והמסמך המלא ניתן לקרוא בקבצים מטה.
לקריאת מאמר שפורסם על ידי פורום ה-15 בנושא, עם אישור התכנית ניתן לעבור בקישור שלהלן.
את מסמכי התכנית המפורטת של תמ"א 35, ניתן לקרוא כאן.

 

בתקופה האחרונה פועלת הממשלה להגדלת מלאי פוטנציאל התכנון למגורים בישראל בכלל, ובמחוז מרכז בפרט, מתוך תקווה שהדבר יביא לירידה במחירי הדיור. מטרה זו עומדת בין היתר בלב טיוטת העדכון האחרון לתמ"א (דוח ד’2) אותו מקדם מינהל התכנון.

פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי עקבו אחר התפתחויות אלו בדאגה, שכן לטענתנו הצעה זו לעדכון תמ"א 35 פוגעת ברעיון היסוד של התמ"א – תכנון הארץ בארבעה מטרופולינים, בכך שהיא מתעלמת משלושה מטרופולינים חשובים: חיפה, ירושלים ובאר שבע, וכן ההצעה אינה מתייחסת לנושאים מרכזיים נוספים המהווים חלק מעקרונות התמ"א.

לאור האמור, נפגשו נציגי ויועצי פורום ה-15 עם גורמים בכירים רבים במינהל התכנון במשרד הפנים, במועצה הארצית לתכנון ובניה, בולנת"ע ובמשרדי ממשלה נוספים, על מנת להפעיל לחץ לבלימת תהליך העדכון אותו קידם ודחף מינהל התכנון. בנוסף, נפגשו הנציגים והיועצים עם מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית, מר יגאל צרפתי, אשר הביע נכונות לעצור את המרוץ של מינהל התכנון לאישור עדכון התמ"א במועצה הארצית לתכנון ובנייה, ולהעביר לעת עתה את הדיון לשולחן עגול מקצועי משותף של מינהל התכנון ושל השלטון המקומי.

על כן, בחודש יולי 2013 החלה סדרת דיונים מקצועיים של הצוות המקצועי המשותף של פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות עם הצוות המקצועי של מינהל התכנון, במטרה להביא בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה עדכון ראוי יותר לתמ"א 35, כזה שאינו פוגע או מבטל את עקרונות היסוד החשובים והראויים של תמ"א 35.

למידע נוסף לגבי מהותם של השינויים המבוקשים בתמ"א 35 ראו כאן כתבה מדה-מרקר שהתפרסמה ב-28.5.13.

בשנים 2015-2016 המשיך פורום ה-15 לעמוד על המשמר, ולפעול כנגד יוזמות וניסיונות שונים שמטרתם היתה פגיעה בעקרונות היסוד של תמ"א 35, ובהם העיקרון החשוב של חיזוק המגזר העירוני והיישובים העירוניים הקיימים, והעיקרון של בלימת תופעת הפרבור המפוזר.

במסגרת הליך גיבוש התיקון ה-1 לתמ"א ב'וועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים' (ולנת"ע), וכן במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הביע פורום ה-15 את התנגדותו להרחבה נוספת ביישובים במגזר הכפרי (מעבר לתוספת יח"ד שלישית בנחלה) ולהקמתם של יישובים חדשים - לאור ההשפעות ההרסניות שיש לכך על הישובים העירוניים הקיימים. כמו כן, הפורום עמד על הצורך בעידוד והעדפה של 'התחדשות עירונית' על פני פיתוח ובניה של שכונות חדשות בשולי הערים.

בעקבות זאת הוטמעו בתיקון התמ"א שינויים במספר נושאים, בהם סוגיית המרקמים העירוניים (תיקונים נקודתיים במרקמים העירוניים– תוך יצירת ודאות תכנונית), ביטול צפיפות מקסימום, הפחתת צפיפות כהוראה זמנית לשנה בלבד בנפת באר שבע, עדכון הנספחים והלוחות בתמ"א אחת לשנה, באופן מרוכז וכולל ועוד.

תיקון 1 לתמ"א 35 אושר בחודש מאי 2016.
 
פורום ה-15 ממשיך לעקוב אחר הנושא ולבלום יוזמות שעלולות להחריף את מגמת הפרבור המפוזר ולהוביל לפגיעה בערי ישראל.