בעמוד זה ניתן לעיין בתוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים לשנת 2012 אשר נערכו בעיריות החתומות על אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת האקלים ואשר עברו את הליכי האישור הנדרשים, הן בעירייה עצמה ובן במסגרת המשוב המקצועי של פורום ה-15.