בעמוד זה, ניתן לעיין בתוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים לשנים 2000 ו-2007 אשר נערכו בעיריות החתומות על אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים ואשר עברו את כל הליכי האישור הנדרשים, הן בעירייה עצמה והן במסגרת המשוב המקצועי של פורום ה-15.