ביזור סמכויות בסביבה וקיימות

ב-3.6.2008 אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים), התשס"ח- 2008, שמטרתה להקנות לרשויות המקומיות את הסמכות לאכוף חיקוקים בתחום איכות הסביבה, מתוך הכרה בחשיבות האכיפה על ידי הרשויות המקומיות ובצורך בהרחבת סמכויות האכיפה החסרות במצב הקיים.

הצעת החוק אושרה בתום תהליך ממושך של פעילות בכנסת ומול משרדי הממשלה, בין השאר, כחלק ממהלך כולל של פורום ה-15 להביא לביזור סמכויות בינמשרדי נרחב לערים העצמאיות ולרשויות המתפקדות ברמת ניהול גבוהה.

ההסדרים החשובים והמרכזיים בחוק הנם: מתן סמכות לראש הרשות להסמיך פקחים מבין עובדי הרשות המקומית, שיקבלו הכשרה מתאימה ויעמדו בתנאי כשירות ; סמכויות הפקחים העירוניים הורחבו והן כוללות, בין השאר, גם סמכויות חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים; הקנסות שיוטלו בשל הפעלת הסמכויות יועברו לקופת הרשות המקומית ; תיקון שורה ארוכה של דברי חקיקה סביבתיים, כגון: פקודת המכרות, פקודת בריאות העם, חוק שמירת הניקיון, חוק הקרינה הבלתי מייננת ועוד, כך שעל אכיפתם תופקדנה כעת גם הרשויות המקומיות.

ניתן לעיין בנוסח החוק בקובץ המצורף מטה. 

חוק_האכיפה_הסביבתית_U3933.pdf