שילוב אסטרטגיה של קיימות בדפוסי הניהול והארגון של העירייה

כדי להשפיע על איכות החיים והסביבה העירונית באופן מהותי, יש לקדם את נושא הקיימות כתפיסה אסטרטגית מקיפה, רוחבית וחוצת-מחלקות, הבאה לידי ביטוי בתכניות העבודה של העירייה.
יש לשלב את עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון העירוני, בהתנהלות העירייה ובמהלך קבלת ההחלטות ובניית האסטרטגיה העירונית.

דוגמאות וחומרים בנושא: