אחת הדרכים המרכזיות לקידום הקיימות העירונית הינה השקעה בחינוך סביבתי ובשיתוף פעולה עם הקהילה. בשל כך, מרכזות עיריות רבות מאמצים בקידום הנושא במסגרות החינוך שבאחריותן: גני ילדים, בתי ספר ומערכות החינוך הבלתי-פורמאלי. פעילות זו מגובה לעיתים בקולות קוראים ובתמיכות ממשרדי ממשלה (במיוחד משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות) ומגופים נוספים (למשל חברת החשמל). כך, מסגרות החינוך מפתחות מנעד רחב של תכניות לימודים ופעילות בתחום.

אולם, לצד אלו קיים כר נרחב לפעילות נוספת בתחום, שעדיין לא מוצה, המבוסס על שיתוף פעולה בתחום הסביבתי בין מוסדות אקדמיים והעירייה. שיתוף פעולה זה יכול להתקיים הן במחקר והן כחלק מהפעילות הקהילתית בקמפוסים במספר מסלולים שקיימים כבר כיום במוסדות להשכלה גבוהה. בין אלו ניתן למצוא:

  • יחידות למעורבות בקהילה.
  • קמפוס ירוק - מסגרת לקידום איכות הסביבה בקמפוס ומחוץ לו.
  • קורסים אקדמיים עם פעילות קהילתית - קורסים המתקיימים במסגרת תכנית של המועצה להשכלה גבוהה למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה.
  • קורסים מעשיים כגון קליניקות של הפקולטות למשפטים, אולפנים לאדריכלות ותכנון וכו'.
  • תכניות התמחות המאפשרות הכנסת סטודנטים להתמחות באגפי ובמוסדות העירייה השונים.


בנוסף למסגרות הקיימות, יכולה העירייה לייצר שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בתחומים הבאים:

  • במסגרת עבודות תזה לתארים מתקדמים ועבודות סמינר בנושאים שיש לעיר אינטרס מובהק לחקרם.
  • בנושאי סביבה וקיימות בהם יש צורך בהפעלת לחץ על גורמים חיצוניים לעירייה, כגון שיפור מערך התחבורה הציבורית.
  • לקיום תחרויות בין סטודנטים במסגרת מיזמים סביבתיים בעיר (לדוגמא מיזמי עיצוב עירוני).
  • לצורך התייעצות וליווי מקצועי בנושאים שבהם חסר בעירייה ידע רלוונטי, למשל בנושאים חדשניים, או שקיימת התלבטות לגביהם.

שילוב פעילות אקדמית בפעילות העירונית יכול להניב תפוקות לשני הצדדים (ראו פירוט "תפוקות צפויות" במסמך המצורף מטה). בפני האקדמיה נפתחת הזדמנות לחבר את הסטודנטים לרמה המעשית, להעלות את המודעות לנושאי מחקר עירוניים, לייצר חיבור חיובי עם הקהילה ועוד. במקביל, העירייה נהנית מאקדמיה פעילה בתחומה, המעורבת בקהילה, מסייעת בהעלאת המודעות בנושא הנחקר ובעיקר - יכולה ליהנות מקמפוס "ירוק" ומבסיס מידע מחקרי איכותי אשר מותאם לעיתים באופן ייחודי לצרכיה. בפרויקט כזה גלום הן חסכון כספי והן מענה לפער שקיים לעתים קרובות בין האקדמיה לשטח.

אנו מבקשים להודות לעיריית באר שבע, לפרופ' עדי וולפסון מהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ולפרופ' אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע באוניברסיטת חיפה על שיתוף הפעולה לצורך כתיבת מסמך זה.

מתווה לשיתוף פעולה עם האקדמיה לקידום נושאי סביבה וקיימות בעיר