הרפורמה בתעריפי המים במגזר העירוני

ב- 1 ינואר 2010 יתעדכנו כללי המים ויכנסו לתוקף תעריפי מים חדשים שאושרו ע"י מועצת רשות המים. מדובר בשינוי דרמטי במבנה התעריפים, בדרך חישובם, בניהולם וכמובן בגובהם. תעריפי המים והביוב עומדים להתייקר באופן משמעותי.

אחת הסיבות העיקריות להתייקרות בתעריפי המים היא העברת האחריות לניהול משק המים והביוב מהרשויות המקומיות אל תאגידי המים והביוב שעלויות התפעול שלהם יקרות יותר.
עיקר השינויים המלווים את תעריפי המים החדשים: ביטול היטלי הפיתוח למים וביוב והעמסתם על תעריף הצריכה השוטפת; ייקור ריאלי של מחיר המים לצרכן; צורך בדיווח על מספר נפשות בבית לצורך התאמת מכסות ותעריפים; ביטול קרן השיקום.
פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי מתנגדים לרפורמה בתעריפי המים.
לשמאלו של עמוד זה מצורף מכתב שכתב רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר פורום ה-15, לשר האוצר ולשר התשתיות הלאומיות, בו פירט את הנימוקים העיקריים להתנגדות השלטון המקומי לשינוי כללי המים, כמו גם מאמר שכתב בנושא. כמו כן, מצורף מכתבו של מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל-אביב לפרופ’ אורי שני, הכולל הערות להצעה לתיקוני חקיקה בתחומי המים והביוב.
בנוסף, מצורפת לעמוד זה, מצגת המדגימה שלוש מן הבעיות הרבות שיש בהצעה של רשות המים.

אתם מוזמנים לבקר באתר מחשבון המים שפותח על ידי מחלקת כלכלה ומידע של מרכז השלטון המקומי, ועודכן בימים האחרונים למחירים החדשים שמציעה רשות המים. המחשבון יודע לתת הדמיה טובה להתייקרות המוצעת בתעריפי המים של הצרכן הביתי העירוני.