בקישורים מטה ניתן למצוא מספר מחקרים מהשנים האחרונות, שעניינם במגזר העירוני ובערים הגדולות. 

מחקרים אלה מצביעים, בין היתר, על העיוות הקיים במדיניות הממשלה בנושאים תכנוניים שונים - מדיניות הפוגעת בערים הגדולות, ואשר עומדת בניגוד גמור למגמות התכנוניות המודרניות המקובלות כיום בעולם.