לאחרונה קיבלה ממשלת ישראל שתי החלטות חשובות המביאות עימן בשורה חשובה וערכית בכל הנוגע לחינוך שזכאים לקבל מעתה ואילך ילדי ישראל.

ההחלטה הראשונה קובעת כי חוק חינוך חינם (שבעוד שלוש שנים יהפוך גם לחוק חינם חובה) יוחל גם על ילדים בגילאי 3 ו-4.
ההחלטה השנייה קובעת מנגנון שיסייע להורים במימון יום לימודים ארוך (עד לשעה 16:00 אחר הצהריים) לילדים בגילאי 3-9.

בנוגע להחלטה השנייה, חשוב להדגיש כי במרבית המקרים אין מדובר במימון מלא, אלא חלקי בלבד (שנועד להקל על המעמסה של המעמד הבינוני העובד). מנגנון הסבסוד בהחלטה קובע ראשית תנאי מקדמי של מיצוי כושר השתכרות (על פי מבחן ההכנסות של משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה) וכן כי שיעור השתתפות המדינה יהיה על בסיס האשכול הסוציו-אקונומי אליו משתייך הישוב.

עם זאת ישנן מספר סוגיות הנדרשות להתייחסות מיוחדת, בייחוד בכל הנוגע להחלטה הראשונה. על מנת לאפשרה, בראש ובראשונה יש לדאוג לכיתות גן בטוחות ותקינות, וכן לכח אדם זמין ומיומן, ציוד רלוונטי, היערכות תקציבית ואנושית וכיוב’.

בעניין זה חשוב להדגיש כי החלטת הממשלה קובעת כי יש ליישם את החוק בתוך שלוש שנים, באופן מדורג, עד לשנת 2016. עם זאת וחרף האתגר הכרוך בדבר, הרשויות המקומיות מתגייסות ופועלות למימוש ההחלטה במהירות האפשרית שניתן ובהיקפים משמעותיים ככל האפשר. מדובר במאמצים היוצאים מגדר הרגיל ועדיין, אין זה ריאלי לממש את ההחלטה במלואה בתוך פרק זמן של כחצי שנה.

מכאן שהציבור נדרש להיערך בהתאם למתווה הקבוע בהחלטה, קרי: יישום מלא בשנת הלימודים התשע"ו (ספטמבר 2016) ויישום חלקי בלבד בשנת הלימודים הקרובה - תשע"ג (ספטמבר 2012).עוד על החלטת הממשלה ניתן לקרוא בקישור שלהלן.