מזה שנים רבות שמדיניות הקצאת וניהול הקרקעות החקלאיות אינה הולמת עוד את זמננו אנו ונשענת למעשה על תפיסות וצרכים כפי שהיו בשנות ה-50 וה-60, קרי - שנות ההקמה של המדינה הצעירה.
במלאת 100 שנים להתיישבות החקלאית קיבלה ממשלת נתניהו החלטה חגיגית לבחון מחדש את מדיניות הממשלה בנושא זה ולשם כך הקימה ועדה מקצועית בראשותו של מנכ"ל משרד המשפטים, דר’ גיא רוטקופף, וחברים בה: מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן; מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי; המשנה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד שרית דנה; נציגי אגף התקציבים באוצר; וכן שני נציגי ציבור - פרופ’ נעמי כרמון ופרופ’ חיים זנדברג.
מנדט הועדה לעסוק בנושאים הבאים - מכסות הקרקע לעיבוד חקלאי; זכות ייזום של המחזיק בקרקע חקלאית בנחלה ובמשבצת; שיעור אופטימלי של דמי החכירה; הקשר בין הקצאת קרקע למגורים בישובים חקלאיים להקצאתה במסגרת משטר הנחלות; יחסי החקלאים והמתיישבים בקרקע החקלאית עם רשות מקרקעי ישראל; ויכולת מינוף הקרקע החקלאית כבטוחה לאשראי בנקאי.
פורום ה-15, כנציגם של הערים הגדולות בישראל, הוזמן להופיע בפני הועדה ולהציג את עמדותיו והמלצותיו הרשמיות. בדצמבר 2011 הופיעו יו"ר פורום ה-15, ראש עיריית נתניה ומנכ"ל פורום ה-15 בפני הועדה והדגישו את המסרים וההמלצות העיקריים המופיעים בפירוט בנייר העמדה.
לטענתנו, התפיסה הארכאית עליה נשענת המדיניות הנוכחית אינה הולמת עוד את הצרכים והמאפיינים של מדינתנו שהשתנו באופן ניכר. במקום להמשיך ולהשריש את האתוס הישן בו המשימה הראשית והעיקרית הייתה לכבוש את האדמה ולתעדף, ללא הכרה בהבדלים הגיאוגרפיים, דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, את המגזר החקלאי, יש לעדכן את העקרונות הראשיים ומהם לגזור מדיניות הולמת ועדכנית יותר.
ואילו כיום, ישראל הינה מדינה מעוירת שבה למעלה מ-90% מאוכלוסייתה הינה עירונית. כמו כן, לאחר למעלה מעשור של שינויים ועדכונים במערך התכנון, באופן המתכתב עם המגמות הבולטות בעולם והשינויים שהתרחשו עלינו במדינה (כאמור - דמוגרפיים, סביבתיים, ערכיים, כלכליים ועוד), חשוב ליצור הלימה ותיאום בין שתי הזרועות הללו - תכנון והקצאת קרקעות ולעדכן את האחרונה.

עיקרי השיקולים וההמלצות העקרוניות על פי פורום ה-15:

  1. הבטחת חוסנו החברי והכלכלי של המגזר העירוני בתעסוקה, מסחר ומגורים ולפעול לצמצום השפעות הפרבור.
  2. וידוא הימצאותם של שטחים ציבוריים פתוחים מסביב לערים, וכן קיומם של רצועות חיץ ורצף נופי כפי שמורה תמ"א 35.
  3. הקפדה על העדיפות התכנונית שניתנה לריכוזים העירוניים בתמ"א 35.
  4. הגברת מנגנוני האכיפה והבקרה.
  5. יצירת מנגנוני תיאום ושיתוף בין מערך התכנון למערך הקצאת הקרקעות. דגש מיוחד ניתן לנציגי השלטון המקומי בכלל והערים הגדולות בפרט ושילובם בועדות הקצאות הקרקעות השונות (מועדת פרוגרמות ועד לועדת השכרות מחוזית).
  6. לפעול לחיזוק הפריפריה העירונית.

על השיקולים וההמלצות הקונקרטיות המורחבים יש לקרוא בנייר העמדה המפורט המצורף בקובץ מטה.

נייר עמדה מטעם פורום ה-15 לועדת רוטקופף