בתחילת אוגוסט 2016 פורסמו הצעות "המחליטים" שיכללו בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, ובהן רשימה של גזרות מתוכננות, בהן:

 • הקמת קרן להלאמת כספי הארנונה הממשלתיים.
 • העמקת התקצוב הדיפרנציאלי בחינוך.
 • פגיעה בכספי קרן הניקיון המגיעים מהיטל ההטמנה (הלאמת 35% מהכספים).
 • הפחתת רגולציה לרישוי עסקים תוך פגיעה במעמד העיריות ובהכנסותיהן (אי התנית מתן רישיון עסק ומתן אישור לשימוש חורג בתשלום היטל השבחה).
 • העברת מיליארד ₪ ממפעל הפיס לאוצר המדינה. 

בתאריך 10.8.16 הנהלת מרכז השלטון המקומי החליטה על יציאה למאבק בנושא והשבתה של הרשויות המקומיות החל מה-31.8.16.

בעקבות זאת שונו חלק מהסעיפים בחוק ההסדרים ובהצעת התקציב, בהם:

 • כספי הארנונה הממשלתיים: בוטלה הלאמת כספי הארנונה הממשלתיים. תחת זאת הוחלט על ביטול התשלומים המוגדלים ל"ערי עולים" והעברת סכום ייעודי זה (270 מלש"ח), בנוסף ל-230 מלש"ח תוספתיים, לקרן שתחלק את הכסף לרשויות המקומיות (ע"פ קריטריונים שיגובשו בידי שרי הפנים והאוצר, בהתאם למשתנים סוציו-אקונומיים).
 • תחום החינוך:
  • בוטל קיצוץ שעת הוראה במערכת החינוך לצורך סבסוד חינוך בלתי פורמלי.
  • לא אושרה בממשלה ההצעה להחלת תקצוב דיפרנציאלי על שעות הוראה בבתי ספר תיכוניים (ע"פ מדד טיפוח בית ספרי). תחת זאת הוחלט להקים ועדה לבחינת הנושא.
  • לא אושרה בממשלה ההצעה להעצמת סמכויות מנהלים בבי"ס שבניהול עצמי. תחת זאת הוחלט לבצע פיילוט בנושא.
 • הפחתת רגולציה לרישוי עסקים: הצעת ההחלטה אושרה בממשלה, אך האוצר מציע ליתן סמכויות מכוח פקודת המיסים גביה בנוגע להיטל ההשבחה.
 • כספי קרן הניקיון: בוטלה הפחתת 40 מלש"ח מתקציב המשרד להגנ"ס על חשבון כספי הקרן, וכן, ככל הנראה, בוטלה הכוונה להרחיב את המטרות שלשמן ניתן יהיה לעשות שימוש בכספי הקרן. 

לאור זאת, הודיע מרכז השלטון המקומי כי הרשויות המקומיות לא ישבתו ב-31.8.16 ושנת הלימודים נפתחה כסדרה.