לאחר אישור המלצת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה במליאת ראשי הערים, נערכה עבודת מטה מקצועית שבחנה את תהליך ההטמעה, כפי שיושם בהצלחה במספר עיריות, וגיבשה מתווה מומלץ ליישום ההחלטה במערכות התכנון והרישוי העירוניות, כדלקמן:

(1) אישור ההחלטה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – יש לאשרר את החלטת ראשי הערים בוועדה המקומית, לצורך קביעת מדיניות עירונית סטטוטורית רשמית בתחום הבנייה הירוקה.
(2) הטמעת ההחלטה במערכת התכנון העירונית – מוצע להכין נוסח אחיד לתקנוני תכנית, אשר מציין כי תנאי למתן היתר בנייה מתוקף תכנית יהיה עמידה בהנחיות הוועדה המקומית בנושא בנייה ירוקה, התקפות לאותה עת.

המתווה הישן להטמעת ההחלטה – עד לכניסתו לתוקף של פרק הרישוי בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה:
(3) הטמעת הדרישה לעמידה בת"י 5281 במערכת הרישוי העירונית:
א. התייחסות לדרישה לעמידה בת"י 5281 בתיק המידע העירוני ובכל מערכות המידע לציבור ולעורכי הבקשות.
ב. הכנסת הדרישה לקבלת "אישור שלב א" (אישור על תכנון המבנה) ממכון ההתעדה כתנאי / דרישה למתן היתר בנייה. יש להטמיע את הדרישה הנ"ל במערכת הרישוי הממוחשבת.
ג. הכנת נוהל עבודה והגדרת מחלקה אחראית שתבדוק את הימצאותו של "אישור שלב ב'" (אישור על ביצוע) כדרישה למתן טופס 4. 

(או)

המתווה החדש** להטמעת ההחלטה – לאחר כניסתו לתוקף של פרק הרישוי בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה:
לקראת כניסתו לתוקף של פרק הרישוי בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה במהלך 2016, נערכו שינויים במתווה המומלץ להטמעת ההחלטה, על-בסיס ניסיונן של עיריות שהטמיעו את התיקון, כדלקמן:
(3) הטמעת הדרישה לעמידה בת"י 5281 במערכת הרישוי העירונית:
א. אישור הדרישה לעמידה בת"י 5281 במסגרת ההנחיות המרחביות.
ב. הכנסת הדרישה לקבלת "אישור מקדמי" (סיום תכנון ראשוני) ממכון התעדה כתנאי לפתיחת בקשה לבקרה מרחבית.
* ראו למטה הרחבה לגבי תיקון זמני שלהדרישה לקבלת "אישור מקדמי".
ג. הכנסת הדרישה לקבלת "אישור שלב א" (אישור על תכנון המבנה) ממכון ההתעדה כתנאי / דרישה למתן אישור להתחלת עבודות.
ד. הכנסת הדרישה לקבלת "אישור שלב ב'" (סיום הביצוע) ממכון התעדה כתנאי / דרישה למתן תעודת גמר.

**  בקשות להיתרי בנייה שהוגשו לפני אישור ההנחיות המרחביות יטופלו על פי המתווה המקורי ליישום ההחלטה.
*** קבלת אישור מנהלת התו הירוק – חלק מהעיריות דורשות את האישור כיום כתנאי לקבלת אישור איכלוס. לאור ביטולו של אישור האכלוס במסגרת תיקון 101, בוטל שלב זה (שהיה וולונטרי, לשיקולה של כל עירייה) במתווה החדש להטמעה ברישוי.

תיקון זמני של הדרישות לקבלת אישור מקדמי:
בשל סוגיות שעלו מהשטח הנוגעות לקושי בקרב חלק מהיזמים לעמוד בדרישה להגשת כלל המידע הנחוץ עבור קבלת האישור המקדמי בשלב הגשת הבקשה לבקרה מרחבית, גובשה הסכמה על דחייה זמנית וחלקית של חובת ההגשה של דו"ח תרמי כתנאי לקבלת אישור מקדמי, כמפורט להלן:
במהלך 2017, החיוב בהגשת דו"ח תרמי לפי ס' 1.1.3 לת"י 5281 כתנאי לקבלת אישור מקדמי, יוחלף בהצהרה על עמידה בדירוג אנרגטי C, במקרים הבאים בלבד:

  • המבנה מוגש לוועדה מקומית שהטמיעה את תיקון 101 ברישוי.
  • ייעוד המבנה הוא למגורים.
  • המבנה מתוכנן לעמוד ברמת הדירוג האנרגטי המינימאלית "C" ע"פ ת"י 5282. 

הערות חשובות:

  • החלטה זו תקפה עד סוף שנה זו, כלומר עד ה-31.12.17.
  • השינוי מתייחס לתנאים לקבלת אישור מקדמי בלבד. לצורך קבלת אישור שלב א', יש להשלים את הגשת הדו"ח.כל המבנים שאינם מופיעים ברשימה לעיל - יידרשו להגיש דו"ח תרמי ע"מ לקבל את האישור.

בקישור "חומרי עזר ליישום במערכות התכנון והרישוי" תוכלו לעיין בחומרים בנושא ובקישור "הדרכות והכשרות בנושא הטמעת החלטת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה" תוכלו לעיין בחומרים שהוצגו בהכשרות ייעודיות שנערכו בעיריות.