על פי המתווה ליישום אמנת האקלים של פורום ה-15, שלב היישום וההטמעה כולל מספר תתי שלבים:

הטמעת דפוסי ניהול וארגון - הטמעת תכנית האב העירונית בעירייה ובעיר תיעשה בניהולו של הרפרנט/מנהל-התהליך, ובפיקוחה המלא של ועדת ההיגוי העירונית. שלב ההטמעה כולל הפנמת התכנית בכל מחלקות העירייה הרלבנטיות, ניהול וארגון של צוותי העבודה, בניית ממשקי עבודה, מעקב אחר התקדמות, הסרת חסמים, בניית נוהלי עבודה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד, וכיוב'.

תקצוב וכניסה לתכנון המשכי - עריכת תכנית מפורטת יותר של פרויקטים פרטניים לטווח ארוך מתוך תכנית האב העירונית.

תקצוב, יישום וביצוע פרויקטים פיזיים - תיקצוב ויישום פרויקטים שהבשילו לביצוע, מתוך מגוון הנושאים הכלולים בתכנית האב העירונית, ועל-פי סדר העדיפויות שנקבע בתכנית.

חינוך, הסברה, שיווק והנחייה - הפעלת מערך חינוך להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית; הפעלת מערך הסברתי להעלאת מודעות ולשיווק מושגי היסוד של פיתוח בר קיימא, הגנת אקלים ומשמעויותיהם האופרטיביות; הסתייעות בגורמים נוספים, כגון: פורום ה-15, המשרד להגנת הסביבה, ארגוני סביבה ואחרים.

במסגרת המעבר לשלב היישום של אמנת האקלים, עלה הצורך בגיבוש תכנית חדשה שתסייע בליווי ויישום שלב זה בעיריות. לצורך זה נולדה תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה. מתווה הפעולה שמציגה הברית מאפשר לעיריות להתמודד באופן מקיף עם תחום הגנת האקלים, לקדם את איכות החיים של התושבים ולשמור על איזון עם יתר השיקולים והצרכים העירוניים. המתווה נותן מענה לכל הרמות, מהמשימות המוטלות על הנהלת העירייה ועובדיה, ועד לשינויים בהתנהגות התושבים שיביאו לאימוץ הרגלים המבטיחים איכות חיים גבוהה והגנה על הסביבה והאקלים.
לפרטים נוספים אודות התכנית ראו בתפריט הימני "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה".