כחלק מהניסיון לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הפקחים העירוניים בעבירות העירוניות בהן הם מטפלים כיום יזם פורום ה-15, יחד עם ח"כ זאב בילסקי, את הצ"ח אכיפת הסדר הציבורי – סמכויות הפקחים. לצערנו, הצעה זו נדחתה בועדת השרים לענייני חקיקה, בשל התנגדות המשרד לביטחון פנים.
בד בבד יזם המשרד לביטחון פנים הצעת חוק ממשלתית המבקשת להטיל על הרשויות המקומיות להקים מערך פיקוח עירוני מיוחד שתפקידו לעסוק במניעת אלימות ובשמירה על בטחון הציבור.

פורום ה-15 התנגד ליוזמה בשל העובדה שמשמעותה הערכית של ההצעה הינה התנערות של הממשלה מאחריותה הציבורית והאזרחית הבסיסית לדאוג לביטחונו של הציבור, וגלגולה של אחריות זו אל הרשויות המקומיות. החשש הוא שהעברת האחריות בתחום רגיש זה תביא בסופו של דבר להיעלמותה של המשטרה מרחובות הערים, דבר שהינו בלתי נסבל, הן במישור הערכי, והן במישור המעשי. יתר על כן, יוזמה זו מטילה נטל תקציבי כבד על הרשות המקומית, ועל אף מימון זה, למשטרה נשמרת הזכות לעשות בכוח פיקוח זה שימושים אחרים שאינם ייעודו המקורי.

לאחר דיונים רבים בהצעת החוק והכנסת תיקונים רבים ברוח הערותינו, עבר החוק ולהלן עיקריו:

  1. העצמת סמכות האכיפה של הפקחים עירוניים בעבירות העירוניות הרגילות (העבירות בהן הם מטפלים כבר כיום): ראש רשות מקומית רשאי להסמיך פקחים עירוניים, בכפוף לתנאים שבחוק זה בנוגע להכשרה וכשירות. לפקחים אלו יוענקו סמכויות אכיפה מורחבות הכוללות: דרישת הזדהות ומסירת מען, דרישה לקבלת מסמך או ידיעה הקשורה בעבירה, וכן כניסה לחצרים. סמכויות אלו יופעלו אך ורק באכיפה המעוגנת בחוקי עזר.יודגש, כי ערוץ חקיקתי זה אינו סותר את המצב הקיים בו הסמכת הפקחים נעשית מתוקף פקודת העיריות.
  2. סמכות "מניעת אלימות" במסגרת פיילוט השיטור העירוני: לאור התנגדותנו הנחרצת בנושא, הוחלט כי סמכות זו תוענק אך ורק לרשויות המשתתפות בפיילוט השיטור העירוני (שהקימו כח פקחים ייעודי מסייע, הפועל במשולב עם משטרת ישראל ועניינו מניעת אלימות ושמירה על ביטחון הציבור). כמו כן הוחלט, כי סמכויות אלה יינתנו יוגבלו לתקופת הפיילוט (עד לשנת 2013), ולאחר מכן תתבצע בדיקה של הפיילוט ותוצאותיו, ויוחלט אם יש מקום לשנות את החקיקה ולהרחיב את היוזמה.

בנוסף, ועל פי בקשתנו, הוכנסה בחוק הוראה הקובעת שעל המשטרה מוטל איסור להפחית את סדר כוחותיה והאמצעים שהיא משקיעה בתחומי הרשויות המקומיות.
לצערנו לא הוכנסו בחוק הגנות משפטיות (נזיקיות ופליליות) לפקחים העירוניים, בדומה להגנות החלות על שוטרי משטרת ישראל, דבר המעמיד בסכנה משפטית, פלילית ונזיקית, הן את הפקח העירוני, והן את העירייה, במקרים של הפעלת כוח פיזי על ידי הפקח.

אנו מברכים על ההצלחה להרחיב את סמכויות האכיפה הכלליות של הפקחים העירוניים בעבירות העירוניות המוכרות לנו כיום, ורואים בכך צעד חשוב במתן כלים לעבודה אפקטיבית יותר ברשויות המקומיות.
אנו נמשיך לפעול בכנסת להרחבה נוספת של סמכויות האכיפה של הפקחים,  כפי שמוצע בהצעת החוק שהוגשה ע"י ח"כ בילסקי, לרבות סמכות לערוך חקירה, לתפוס חפצים, לבקש מבית משפט צו חיפוש ועוד.

ניתן לעיין מטה בנוסח החוק כפי שעבר בקריאה שלישית ובנייר העמדה שלנו בנושא הסמכת פקחים למניעת אלימות.