במסגרת ניסיונות הממשלה להתמודד עם משבר הדיור קודמו בשנים האחרונות הצעות חוק שתיקנו את חוק התכנון והבנייה וקבעו חובת מתן הקלה לתוספת דירות למגורים.

בשנת 2015 אושרה "הקלת וכסלר", שמאפשרת תוספת של 20% שטחי בנייה לפרויקטים למגורים. תיקון זה מאפשר ליזמים להוסיף 20% לשטחי בנייה, באופן שיכול לפגוע משמעותית בתכנון העירוני. מנכ"ל פורום ה-15, ונציגים שונים מעיריות הפורום, בהם מהנדס העיר תל אביב-יפו ויו"ר פורום מהנדסי הערים של פורום ה-15, השתתפו בדיונים השונים בוועדת הרפורומות של הכנסת בה נידונה ההצעה, והביעו התנגדות נחרצת להצעת החוק. על אף ההתנגדויות חוק זה אושר בשנת 2015. 

בשנת 2016 קודמה הצעת חוק של ח"כ אלי כהן, אשר במסגרת הוראת שעה לחמש שנים מחייבת רשויות מקומיות לתת הקלות בשיעור של 10% מכל תכנית לבניה למגורים, גם אם נקבע במפורש בתכנית שהקלה בשיעור זה מהווה סטיה ניכרת מהתכנית.

פורום ה-15 הביע התנגדות להצעת החוק, אשר עושה שימוש בהליך מקוצר, הסוטה מ"דרך המלך" של ההליך התכנוני, ומאפשרות תוספת לא מבוקרת של שטחים ליחידות דיור, ללא התחשבות בעומס תשתיות, בצורך בשדרוג תשתיות ומבני ציבור, ומבלי שלרשות המקומית יש מקור תקציבי להיערך כיאות לציפוף זה של המרקם הבנוי. חיוב מתן הקלה אינו מאפשר לוועדה המקומית לשקול את המידה בה המערכת העירונית יכולה לספוג תוספת של יחידות הדיור, ובכך עלול להוביל לפגיעה באיכות החיים של התושבים.

במקביל, בימים אלה נידונה ב"ועדת הרפורמות" בכנסת הצעת חוק נוספת שמבקשת לקבוע חובת פיצול דירות בבתים צמודי קרקע, בהוראת שעה לחמש שנים.

פורום ה-15 ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא. 

עמדת פורום ה-15 - הקלה כמותית

גלובס - כתבה בעקבות הדיון בכנסת - 21.12.15

דה-מרקר - כתבה בעקבות הדיון בכנסת - 21.12.15