תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים שנערכו בעיריות החברות במיזם אמנת האקלים של פורום ה-15 העלו כי מקורם של מרבית גזי החממה הנפלטים במגזר העירייה הוא בצריכת אנרגיה (חשמל) במבני
הציבור השונים (59%-19% מסך הפליטות). לאור הממצאים הללו, כמו גם לאור הצורך בהיערכות והסתגלות לשינויי האקלים, מגדירות העיריות את תחום ההתייעלות האנרגטית כתחום בו יש לרכז את מירב המאמצים להשגת הפחתה ניכרת בפליטות גזי החממה. יתרה מכך, התייעלות אנרגטית במבני ציבור מובילה באופן מובהק וישיר לחסכון כלכלי משמעותי בהוצאות הרשות המקומית.

להתייעלות אנרגטית במבני חינוך, במיוחד בתי ספר, חשיבות מיוחדת הן בשל הפוטנציאל הרב שלהם להפחתה בצריכת החשמל בהם והן בתרומתם לקידום מודעות לנושא בקרב ציבור התושבים, דרך התלמידים והוריהם וכתוצאה מכך לחסכון גם במגזר זה.

המתווה מבוסס על ניסיונן של העיריות פתח-תקוה ואשקלון ואנו מודים להן על שיתוף הפעולה. כמו-כן, המלצות רבות המופיעות בכרטיס פרויקט זה מבוססות על פרק האנרגיה בתכנית "תג הסביבה".

התייעלות אנרגטית בבתי ספר