בישראל לא קיימים מנגנונים ממשלתיים מחייבים ליישום עקרונות של בנייה ירוקה. אומנם, קיים התקן ישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 5281) אך הוא תקן וולנטרי ללא מעמד סטטוטורי. היעדר מדיניות סדורה בנושא הוביל למצב בו עיריות שונות החלו לפעול עצמאית ובנפרד ליצירת מדיניות עירונית בתחום, בעיקר באמצעות כתיבת הנחיות לתוכניות תב"ע ולהוצאת היתרי בנייה.
כצעד ראשון להתמודדות ולקידום הנושא, החליטו באוגוסט 2011 ראשי עיריות פורום ה-15 פה אחד על "אימוץ כלים מידיים להטמעת בניה ירוקה בערי פורום ה-15". על פי החלטה זו, כל בנייה שתוגש לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תהיה מחויבת לכלול עקרונות של בנייה ירוקה אשר תואמים את הנחיות הוועדה המקומית באותה העיר.
הצעד השני בתהליך הטמעת הבנייה הירוקה במערכת התכנון העירונית הוא גיבוש של הנחיות אחידות לבנייה ירוקה בכל ערי הפרום. כך, לאחר דיונים שנערכו בפורום העירוני לבנייה ירוקה, הוחלט על קידום המלצה לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

ניתן לעיין בהחלטת ראשי הערים לאימוץ כלים מידיים להטמעת בניה ירוקה בערי פורום ה-15:

אימוץ כלים מידיים להטמעת בניה ירוקה בערי פורום ה- 15 - הצעת מחליטים