במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018 ביקש משרד האוצר לתקן את סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה ולהסמיך את הוועדה המחוזית, וכן ועדת משנה חדשה שתוקם במועצה הארצית לתכנון ובניה, לבטל תנאים מקדימים שנקבעו לתכניות, לבקשות יזמים (למשל בניית מבני ציבור ותשתיות).

המשמעות היא הכשרת האפשרות לבנייה ואכלוס של בנייני מגורים חדשים (שכונות חדשות או פינוי-בינוי) לפני שיושלמו המטלות והתשתיות הציבוריות ההכרחיות. הצעה ממשלתית זו סותרת כל הגיון תכנוני אורבני ועומדת בניגוד גמור למגמה הממשלתית אף היא - להעצמת וחיזוק הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. אי לכך, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי התנגדו להצעה זו.

התנגדות פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי הובעה בפני חברי הכנסת בדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת בה נידונה ההצעה. בעקבות זאת, הוטמעו בהצעת החוק מספר שינויים, שצמצמו מעט את הסמכויות הגורפות שמשרד האוצר ביקש להעניק לביטול התנאים המקדימים בתכניות. כך למשל, הועדה המחוזית הוסמכה לבטל תנאים למתן היתר הקבועים בתכנית למגורים בלבד, נקבע כי ההחלטה על ביטול התנאים תינתן בשים לב לשינוי הנסיבות ולפרק הזמן שחלף מאז אושרה התכנית ולאחר שהבקשה פורסמה להערות הציבור למשך 15 ימים, ועוד.