פורום ה-15 שם לעצמו למטרה לחתור להסדרה מחדש של יחסי שלטון מרכזי – שלטון מקומי בישראל. הפורום פועל לקידום של ביזור והעצמת סמכויות ולעצמאות ניהולית רחבה יותר לעיריות; לצד זאת עוסק הפורום  בקידום, סיוע ופיתוח של הערים החברות בו, באמצעות מיזמים משותפים, פיתוח כלים והנגשת ידע מישראל והעולם.

 

תחומי הפעילות העיקריים של הפורום הם:ביזור סמכויות:

 • קידום עדכון והרחבת חוק עיריות איתנות, שהתקבלו ב-2014, שמטרתו להעצים את סמכויות הערים שבאפשרותן להתנהל באופן עצמאי.
 • קידום חוק עיריות חדש ומודרני שיחליף את פקודת העיריות הארכאית ויספק לעיריות כלים משפטיים וכלכליים הנדרשים לניהול עיר מודרנית.
 • קידום הקמתן של רשויות תחבורה מטרופוליניות.
 • קידום מהלכים להעצמת סמכויות העיריות במגוון תחומים: אכיפה, תכנון ובנייה, חינוך, סביבה ועוד; בתחום התחבורה – הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות.
 • ייצוג  הערים הגדולות בממשלה ובכנסת ובלימת חקיקה ורגולציה הפוגעות בעצמאותו של השלטון המקומי.

תכנון ובנייה:

 • ייצוג הערים הגדולות בתהליכי חקיקה ותכנון, תקנות תו"ב, רישוי הבנייה, וכן בתהליכי גיבוש של תכניות מדיניות ותכניות מתאר ארציות בעלות השפעה על המגזר העירוני בישראל. כך למשל, פורום ה-15 היה שותף מרכזי בהכנתה של תכנית המתאר הארצית האסטרטגית לארגון המרחב בישראל בעשורים הבאים (תמ"א 35), לעדכוניה התקופתיים, וכן לביטולה של תמ"א 38 והחלפתה בהסדר אחר.
 • קידום תכנון עירוני איכותי שיאפשר לערים לקלוט את הגידול באוכלוסייה, תוך העצמת איכות החיים העירונית – בלימת תהליך הפרבור המפוזר, קידום חקיקה שתאפשר ותעודד דיור בר השגה, איכות אדריכלית, עידוד בנייה מרקמית ועירוב שימושים, עידוד הפחתת שימוש ברכב פרטי ומעבר לתחבורה ציבורית ולאמצעי תחבורה חלופיים ועוד.  
 • התחדשות עירונית - קידום חלופה לתמ"א 38, הסרת חסמים ליישום תכניות להתחדשות עירונית, העצמת סמכויות הרשויות המקומיות בתהליכי התחדשות עירונית, חיזוק סמכויות העירייה לפעול כיזם במרחב העירוני.
 • בנייה ירוקה – קביעת מדיניות משותפת לחיוב בנייה ירוקה בתכניות והיתרים, במסגרתה אימצו ערי הפורום (וערים נוספות שהצטרפו למהלך) מתווה אחיד לחיוב התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) בסוגי מבנים שונים, ומתווה משותף ליישום במערכות התכנון והרישוי. מעורבות בגיבוש התקנות הארציות לבנייה ירוקה, על בסיס המדיניות של ערי פורום ה-15. הפעלת "הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא", לצורך דיון באתגרים משותפים וגיבוש פתרונות ומדיניות משותפת.

איכות סביבה והגנת אקלים:

 • הפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר: בשנת 2008 השיק פורום ה-15 את האמנה להגנת אקלים והפחתת זיהום אוויר ("אמנת האקלים") - גרסה מקומית-ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון ICLEI – המאגד את הערים בעולם המובילות פעילות אקלים עירונית. האמנה היוותה כלי להתנעת פעילות אקלים וקיימות בערים הגדולות בישראל. במסגרת האמנה ביצעו העיריות לראשונה "סקרי פליטות עירוניים" למיפוי המקורות המייצרים פליטות גזי חממה בעיר (ולא רק בעירייה), הכינו תכנית עירונית להפחתת פליטות וקידמו פרויקטים בתחום זה. פורום ה-15 משמש כמטה מקצועי מרכז עבור תהליך זה ומסייע לעיריות בקידום הנושא.
 • קיימות עירונית: בשנת 2018 חתמו העיריות על תכנית ההמשך של אמנת האקלים – תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15, שסיפקה מסגרת ארגונית לניהול נושאי הקיימות בעיר וליישום יעדי אמנת האקלים. התכנית כוללת שורת התחייבויות של העיריות בתחומים הבאים: ניהול עירוני בר-קיימא, תחבורה בעיר, צריכה ופסולת, אנרגיה ובנייה, תכנון ושימוש במרחב העירוני, קהילה ועוד. פורום ה-15 מלווה את העיריות ביישום יעדי אמנת האקלים ותכנית ברית ערים, את התהליך, ומעניק לעיריות את התמיכה והסיוע הנדרשים ליישומו. במסגרת זאת, מקיים הפורום ימי עיון, הכשרות, והדרכות, מרכז כלי יישום ומפרסם מידעון חודשי בנושאי סביבה וקיימות.
 • היערכות עירונית למשבר האקלים וחוסן עירוני: פורום ה-15  מרכז ידע וכלים בנושא פיתוח חוסן עירוני, עם התמקדות בהיבטים של היערכות עירונית למשבר האקלים. הפורום פרסם מסמך המלצות לחיזוק החוסן העירוני, מקיים סדרת ימי עיון מקצועיים בנושאים אלה, מפתח כלים מקצועיים לעיריות, ומנגיש מידע ודוגמאות מובילות מישראל והעולם.
 • אנרגיה: פורום ה-15 פועל לקידום תחום האנרגיה המתחדשת והתייעלות אנרגטית בעיריות. בנוסף להנגשת מידע וקידום הנושא מול הממשלה והכנסת, קיבלו ערי הפורום החלטה משותפת על חיוב בניינים חדשים בהכנה להתקנת פאנלים פוטו-וולטאיים וכן חיוב עמידה בדירוג אנרגטי גבוה בבנייני מגורים רבי-קומות. כמו כן, פורום ה-15 הקים שולחן עגול מקצועי של נציגי העיריות לצורך דיון עמיתים, פתרון בעיות וקידום מדיניות משותפת בתחומי האנרגיה ("הפורום העירוני לאנרגיה מקיימת של פורום ה-15") שלימים התרחב לכלל הרשויות המקומיות והפך לפורום משותף עם משרד האנרגיה ומרכז השלטון המקומי.

חינוך :

 • תקצוב: פורום ה-15 עומד בחזית המאבק לשמירה על איכות החינוך הממלכתי בישראל. במסגרת זו, ניהל ומנהל הפורום מאבקים כנגד קיצוצים תקציביים בחינוך לרבות המחסור בהקצאת כיתות לימוד, וכנגד ניסיונות הממשלה לצמצם את שיעור השתתפותה בשירותים ממלכתיים על ידי קביעת תקצוב דיפרנציאלי.
 • קידום מהלכים ליצירת אוטונומיה ניהולית בענייני מינהל וכספים.

ממשל זמין:

 • פעילות מול הממשלה והעיריות לשיפור נגישות התושבים למידע עירוני ותהליכי קבלת החלטות.
 • פרסום מדריכים מקצועיים בתחום שקיפות המידע העירוני וקיום תהליכי שיתוף ציבור.