בעמוד זה ניתן למצוא חומרי עזר העוסקים במתווה המומלץ ליישום החלטת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה במערכות התכנון והרישוי העירוניות, כדלקמן:

  1. "חוברת דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - מנהל התכנון" שפרסם מנהל התכנון ובו דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה. בעמודים 45-46 מרוכזים השינויים בשלבי הרישוי. בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, סעיף 145ד' נכתב: 
    "..(ב) הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר...."
    "...(ד) רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בניה בעניינים האמורים בסעיף קטן (ב) אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות ובהתאם לקבוע בהן". אחד מהנושאים שניתן לקבוע לגביהם הנחיות מרחביות הינו "בנייה ירוקה" (ראו סעיף ח', עמוד 68 בחוברת). יש לאשר את ההנחיות המרחביות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולפרסמן באתר האינטרנט ובעיתונות.
  2. "מתווה עדכני להטמעת החלטת פורום ה-15 במערכת הרישוי" - כפי שהוצג במפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא שהתקיים בפברואר 2017.

חוברת דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - מנהל התכנון

מתווה עדכני להטמעת החלטת פורום ה-15 במערכת הרישוי בעקבות תיקון 101 - פברואר 2017